Demo 2º Primaria

El modelo de la doble ruta nos dice que nuestro cerebro utiliza dos rutas para leer: la ruta fonológica (mecanismo de decodificación y automatización), y la ruta léxica, relacionada con la lectura global. La ruta fonológica es lenta, pero nos permitirá leer cualquier palabra, la ruta léxica es la que nos conferirá velocidad y precisión. Las dos rutas juntas nos posibilitarán disfrutar de la lectura y extraer su significado.

Por otra parte, las funciones ejecutivas, como la atención y la memoria de trabajo, deberán estar siempre bien activadas.

Elige tipo de sesión:

Automatizar lectura

Comprensión lectora

Funciones ejecutivas

Comprensión lectora Glifing
Automatización de la lectura Glifing
Funciones ejecutivas de la lectura Glifing

El modelo de la doble ruta es un concepto que explica cómo nuestro cerebro procesa la información al momento de leer. Según este modelo, existen dos formas en que nuestro cerebro puede leer: la ruta fonológica y la ruta léxica. La ruta fonológica es un mecanismo que nos permite decodificar y automatizar cualquier palabra que leamos. Aunque es más lenta, nos da la capacidad de leer cualquier tipo de palabra, incluso las nuevas o desconocidas. Por otro lado, la ruta léxica se encarga de la lectura global y es la que nos da velocidad y precisión en la lectura. Para poder disfrutar plenamente de la lectura y extraer su significado, ambas rutas deben estar trabajando juntas. Además, otras funciones mentales, como la atención y la memoria de trabajo, también juegan un papel importante en este proceso. Para que la lectura sea efectiva, es fundamental que estas funciones estén bien activadas y que el cerebro esté en óptimas condiciones para procesar la información. En conclusión, el modelo de la doble ruta es una teoría que nos ayuda a entender cómo funciona nuestro cerebro en el momento de leer. Nos muestra que existen dos formas en que leemos y que ambas son necesarias para que la lectura sea efectiva. Además, nos recuerda la importancia de mantener nuestras funciones mentales en buen estado para lograr una lectura fluida y significativa. La fluidez se logra con la automatización de la lectura. La automatización de la lectura se refiere a la capacidad de leer de manera fluida y sin esfuerzo, sin tener que detenerse y pensar en cada palabra. Es un aspecto crítico del desarrollo de habilidades de lectura en niños y niñas de primaria. En este apartado vemos demos de segundo de primaria en catalán. En estas demos veremos cómo se trabajan la comprensión, las funciones ejecutivas y la automatización de la lectura. La automatización de la lectura es un proceso que requiere tiempo y práctica, pero puede ser un aspecto crítico del desarrollo de habilidades de lectura en niños y niñas de primaria. Por eso, Glifing es ideal para niños y niñas que estudian en primaria.

Bide bikoitzaren eredua kontzeptuak gure garunak irakurtzeko unean informazioa nola prozesatzen duen azaltzen digu. Eredu horren arabera, gure garunak bi modu ditu irakurtzeko: bide fonologikoa eta bide lexikoa. Bide fonologikoa irakurtzen dugun edozein hitz deskodetzeko eta automatizatzeko aukera ematen digun mekanismoa da. Mantsoagoa den arren, edozein hitz mota irakurtzeko gaitasuna ematen digu, baita berriak edo ezezagunak ere. Bestalde, ibilbide lexikoa irakurketa globalaz arduratzen da, eta irakurketan abiadura eta zehaztasuna ematen dizkigu. Irakurketaz erabat gozatu eta esanahia ateratzeko, bi bideek elkarrekin lan egin behar dute. Gainera, beste funtzio mental batzuek ere, hala nola arreta eta laneko oroimena, garrantzi handia dute prozesu horretan. Irakurketa eraginkorra izan dadin, funtsezkoa da funtzio horiek ongi aktibatuta egotea eta garuna informazioa prozesatzeko egoera ezin hobean egotea. Beraz, bide bikoitzaren eredua teoria bat da, irakurtzen dugunean gure garunak nola funtzionatzen duen ulertzen laguntzen diguna. Irakurketarako bi modu daudela eta biak beharrezkoak direla erakusten digu. Gainera, gogorarazten digu oso garrantzitsua dela gure buru-funtzioak egoera onean mantentzea irakurketa arina eta esanguratsua lortzeko. Arintasuna irakurketaren automatizazioarekin lortzen da. Irakurketa automatizatzeko, erraz eta esfortzurik gabe irakurtzeko gaitasuna behar da, hitz bakoitzaren aurrean gelditu eta pentsatu gabe. Lehen Hezkuntzako haurrengan irakurtzeko trebetasunak garatzeko alderdi kritikoa da. Atal honetan, lehen hezkuntzako bigarren kurtsoko demoa katalanez ikusiko dugu. Demo horietan ikusiko dugu nola lantzen diren ulermena, funtzio exekutiboak eta irakurketaren automatizazioa. Irakurketaren automatizazioak denbora eta praktika eskatzen ditu, baina Lehen Hezkuntzako haurren irakurketa-trebetasunak garatzeko alderdi kritikoa izan daiteke. Horregatik, Glifing ezin hobea da lehen hezkuntzan ikasten duten haurrentzat.