Demo 3r de Primària

El model de la doble via ens diu que el nostre cervell utilitza dues vies per llegir: la via fonològica (mecanisme de descodificació i automatització), i la via lèxica, relacionada amb la lectura global. La via fonològica és lenta, però ens permetrà llegir qualsevol paraula, la via lèxica és la que ens conferirà velocitat i precisió. Les dues vies juntes ens possibilitaran gaudir de la lectura i extreure el seu significat.

D’altra banda, les funcions executives, com l’atenció i la memòria de treball, han d’estar sempre ben activades.

Escull el tipus de sessió:

Automatitzar lectura

Comprensió lectora

Funcions executives

Comprensión lectora Glifing
Automatización de la lectura Glifing
Funciones ejecutivas de la lectura Glifing

El Mètode Glifing ofereix un entrenament lector que es basa en el model de doble ruta al cervell. Aquest model de doble ruta al cervell ens ajuda tant en el terreny fonològic com en el terreny lèxic. La ruta fonològica, que és una ruta analítica, permet vincular la lletra amb un so, i descodificar la paraula des de les lletres, que són les parts més petites de les paraules. Això és el mecanisme principal quan s’aprèn a llegir: fer la conversió grafema-fonema. És un mecanisme de descodificació i automatització. Per tant, aquesta ruta permet llegir qualsevol paraula nova, encara que no s’hagi llegit mai abans. En canvi, la ruta lèxica és una ruta global en què el cervell reconeix la paraula com un tot, la veu globalment. És una ruta visual i és més ràpida que la ruta fonològica, i només es pot fer servir en paraules conegudes i freqüents. Aquesta ruta confereix velocitat i precisió. Dit d’una altra manera, cada una de les rutes d’aquest model de doble ruta al cervell ha donat peu als dos grans models d’ensenyament de la lectura: el model analític, que està enllaçat amb la primera ruta, la fonològica, i el model global, que està enllaçat amb la segona ruta, la lèxica. Per tant, aquestes rutes cerebrals de la lectura serveixen primer per desxifrar el codi i després per reconèixer ben de pressa la majoria de les paraules. És a dir, amb aquestes dues rutes les persones podem gaudir de la lectura i extreure’n el significat. Les funcions executives, com ara la memòria de treball i l’atenció, també hi tenen un paper important i han d’estar ben activades. Les sessions Glifing treballen aquestes rutes. Escull el tipus de sessió de Glifing i prova-la gratis. Les sessions de Glifing també treballen la comprensió i la lectoescriptura mitjançant les fitxes d’escriptura, que es poden descarregar en algunes sessions.