GLIFING A LES ESCOLES


Què oferim a les escoles?


A) Treballem les Prèvies de Lectura (PL) a Infantil (4 i 5 anys)

Es faciliten activitats per fer entre 2 i 3 sessions setmanals, utilitzant una pissarra digital i amb tota la classe. Hi ha la possibilitat de treballar reforçadors grupals o individuals si es considera oportú.

El treball de les PL es centra a reforçar de forma sistemàtica i lúdica els següents aspectes:

• Atenció
• Memòria
• Vocabulari
• Consciència fonològica
• Raonament causal
• Raonament lògic
• Inhibició
• Principi alfabètic

Veure més


B) De 1r a 3r de primària


1. Avaluació del nivell lector de cada nen, índex d’eficiència lectora.

Analitzem: Velocitat, precisió i comprensió.


2. Abordatge sistèmic des de l’escola amb:

• Itinerari per treballar la comprensió lectora a l’aula.
• Itineraris per a petits grups de reforç.
• Itineraris adaptats a les necessitats de cada alumne.
• Des de casa: Itinerari adaptat a cada usuari.


3. RTI (Response to Intervention)

En educació, la resposta a la intervenció (abreujat RTI), és un mètode d’intervenció acadèmica que s’utilitza per proporcionar atenció primerenca i assistència sistemàtica a nens amb dificultats d’aprenentatge. RTI busca prevenir el fracàs escolar a través de la intervenció precoç.

Això s’aconsegueix mitjançant el control freqüent i sistemàtic dels progressos i mitjançant intervencions concretes i més intensives per a aquells nens que segueixin tenint dificultats. RTI és un enfocament de múltiples nivells per ajudar els alumnes amb necessitats particulars, que s’ajusta i es modifica segons sigui necessari.
Es desenvolupa a partir del registre, les avaluacions i les reavaluacions.